ไร่มันสำปะหลังที่ทดลองใช้เกลือจืดใน จ.กำแพงเพชร

ปัญหาต่างๆที่พบในไร่มันสำปะหลัง

  1. ปัญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ์
  2. ขาดการปรับปรุงบำรุงดินเป็นเวลานาน
  3. การใช้พันธุ์มันสำปะหลังไม่เหมาะสมกับสภาพดิน
  4. ปัญหาภัยแล้ง
  5. ปัญหาโรครากเน่าหัวเน่า
  6. ปัญหาการระบาดของเพลี้ยแป้ง
  7. ปัญหาต้นทุนการผลิตสูง
  8. ปัญหาราคาผลผลิตไม่แน่นอน

ซึ่งจะเห็นได้ว่าเกือบทั้งหมดของปัญหาที่เกิดขึ้น เป็นปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ หาก เกษตรได้ปลูกมันสำปะหลังบนผืนดินที่ดีมีคุณภาพ

การเพาะปลูกที่ซ้ำไปซ้ำมาอยู่นับปี ย่อมทำให้สภาพของดินนั้นเสื่อมโทรม

ด้วยเหตุนี้ทางนายกดิษจึงได้นำเกลือจืด หรือที่เรารู้จักกันอีกชื่อคือ แร่ยิปซั่ม ซึ่งอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่สำคัญสำหรับพืช มานำเสนอ

ผู้ได้ทดลองใช้เกลือจืด
พี่วิเชียร สท. ต.คลองลาน

ซึ่งหลังจากที่ได้ทดลองใช้เกลือจืด

เมื่อลองเปรียบเทียบ มันสำปะหลังแปลงที่ปลูกก่อนหน้านี้ สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าแปลงล่าสุดที่ได้มีการใช้เกลือจืด ต้นมันมีความงอกงามมากกว่า ได้หัวมันใหญ่กว่า

นั่นก็เพราะเกลือจืด ได้เข้าไปปรับสภาพดิน ทำให้ดินร่วนซุยขึ้น รากของต้นมันสำปะหลังจึงชอนไช ลงได้ลึกขึ้น ดูดซึมสารอาหาร แร่ธาตุในดินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเอง

เมื่อปัญหาเรื่องสภาพดินถูกขจัดไป ปัญหาอื่นๆ ที่กล่าวมาก็ถูกแก้ตามไปด้วย